Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb 10 000, OIB: 24843164721, je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsku djelatnost kao predmet poslovanja. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, Umjetnički paviljon u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Umjetnički paviljon u Zagrebu  je voditelj zbirki i voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (eng. GDPR), zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka.  Umjetnički paviljon u Zagrebu  kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirrnatom ili elektronskom obliku.

2. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Umjetnički paviljon u Zagrebu  je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: tajnistvo [at] umjetnicki-paviljon.hr ili 00385 1 4841070

3. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti projekta/programa/i dr. u kojem Umjetnički paviljon u Zagrebu sudjeluje kao nositelji ili kao jedan  od sudionika projekta/programa/i dr. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa/

odnosno izdati potvrdu kojom dokazujemo Vaše sudjelovanje u projektu/programu, provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje, dopustiti uvid i/ili korištenje građe Umjetničkog paviljona u Zagrebu itd. Vaši osnovni osobni podaci koje prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB.  Za realizaciju pojedine svrhe Umjetnički paviljon u Zagrebu traži,  zbog ispunjenja naših obveza preuzetih  iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa i Vaše podatke o:  datumu rođenja, spolu, broju indetifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata / programa ili pri testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, OIB-u, dokaze  o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i sl.).

Popis osobnih podataka koje prikupljamo u svrhu:

UGOVORI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Broj otvorenog računa u banci i naziv banke u kojoj je račun otvoren
 6. Obveznik II mirovinskog stupa: da/ne

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS :

 1. Ime i prezime
 2. Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena
 3. Datum rođenja
 4. Adresa
 5. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 6. OIB
 7. podaci o stručnom radu i usavršavanju
 8. elektronički ispis radnog staža (HZMO)
 9. dokaz o stečenom obrazovanju
 10. dokaz o položenom stručnom ispitu

RAČUNI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA, PROJEKTIMA, PROGRAMIMA SL. U ORGANIZACIJI ILI SUORGANIZACIJI  UMJETNIČKOG PAVILJONA U ZAGREBU

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Stručno zvanje
 6. Poslodavac i radno mjesto

ZA POSTUPANJE VEZANO TEMELJEM UPITA / ZAHTJEVA / i dr.:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

Obvezno:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

Dodatno:  ovisno o specifičnosti i svrsi postavljenog upita / zahtjeva / i dr. (vidi nabrojane kategorije u točki 3.)

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanim s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu, odnosno potvrđivanje Vašeg sudjelovanja u projektu/programu tj. radi omogućavanja izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanim uz izvršenje muzejske djelatnosti, kako bi ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa. Osobne podatke obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanog s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu, tj. radi izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanog uz ostvarenje muzejske djelatnosti.

Vaše osobne podatke prikupljamo putem prijave na natječaje (radni odnosi, stručno osposobljavanje) kao dio natječajne dokumentacije, putem prijava za programe/ projekte , upitom (najčešće putem e-maila za potrebe sastavljanja i realizacije prava i obveza iz ugovora, putem formulara koji su objavljeni za pojedine programe i/ili projekte (npr. pristup arhivskoj, knjižničnoj i drugoj građi ili bazi Umjetničkog paviljona u Zagrebu, sudjelovanje na radionicama i sl.).

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:

– radi Vašeg sudjelovanja u projektu ili u programu u kojem Umjetnički paviljon u Zagrebu sudjeluje tj. radi  sklapanja i ispunjenja ugovora  kojim preuzimate određene obveze kao sudionik (polaznik) projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja muzejske djelatnosti.

– radi ispunjenja naših zakonskih obveza koje proizlaze iz Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili druge zakonske obveze.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa su:

– reguliranje Vašeg statusa kao polaznika projekta i/ili programa u kojem sudjelujete.

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:

– potrebe marketinga u smislu obavještavanja o projektima, programima, ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresirani. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom. 

5. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

Umjetnički paviljon u Zagrebu jamči da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena, a temeljem obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni (natječaji za prijam u radni odnos ili na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama, programima, projektima). Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Umjetnički paviljon u Zagrebu isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih akata Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji  (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna Ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i/ili prijave na programe idr., tj. u svrhe za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka. Vaše osobne podatke Umjetnički paviljon u Zagrebu prosljeđuje, osim gore navedenih,  ukoliko je to neophodno,   poslovnim partnerima koji sudjeluju u realizaciji određenog zajedničkog projekta. Poslovni partneri obrađuju ustupljene podatke isključivo prema uputama Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Obveza Umjetničkog paviljona u Zagrebu je obavijestiti Vas da će Vaši podaci biti proslijeđeni poslovnim partnerima/sudionicima na projektu.

6. Gdje će se moji podaci obrađivati?

Vaši osobni podaci će biti obrađivani ovisno o projektu odnosno programu unutar Europske unije od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

7. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo:

– na informacije o obradi Vaših osobnih podataka;

– povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu (putem obrasca Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka); 

– ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni (putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka);

– brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;

– podnošenje prigovora Umjetničkom paviljonu u Zagrebu ili nadležnom državnom tijelu (putem obrasca Pritužba GDPR i nadležnom državnom tijelu).

8. Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 1 4609999, azop [at] azop.hr , www.azop.hr

9. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje projekta/programa ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme. 

10. Informacije i  podnošenje pritužbe u vezi korištenja Vaših osobnih podataka

Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom,  e-mailom ili poštom kako slijedi:

 1. 00385 1 4841070
 2. e-mail: tajnistvo [at] umjetnicki-paviljon.hr
 3. pisanim putem na adresu: Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, 10000 Zagreb
 4. pritužba – putem  određenih web obrasca koji se nalaze na www.umjetnicki-paviljon.hr

11. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.umjetnicki-paviljon.hr. Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

12. Povlačenje privole

U svakom trenutku imate pravo povući privolu putem obrasca Povlačenje privole (GDPR) danu Umjetničkom paviljonu u Zagrebu za korištenje osobnih podataka ukoliko je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostvarena. Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza  proizašlih iz potpisivanja ugovora između Umjetničkog paviljona u Zagrebu i stranke,  prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za prijam na radno mjesto ili stručnog osposobljavanja za rad,  i sl.) ima za posljedicu nemogućnost od strane Umjetničkog paviljona u Zagrebu  provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe.